Algemene voorwaarden Comatters BV

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Comatters, Comatters BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Voorburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50760807.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Comatters een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Comatters en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Comatters zich heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de levering van producten.
 5. Diensten/werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Comatters te verrichten werkzaamheden, waaronder mede begrepen (ICT) dienstverlening bij o.a. (project) verhuizingen en inrichtingen, het monteren van ergonomische, akoestische, kabelmanagement en elektrificatie oplossingen en alle andere hieraan verwante werkzaamheden.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Comatters te leveren zaken, waaronder niet-limitatief begrepen: ergonomische, akoestische, kabelmanagement en elektrificatie oplossingen.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Comatters en de wederpartij.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vervolgovereenkomsten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Comatters, derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in een tussen partijen schriftelijk opgemaakte overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in die overeenkomst.
 6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod en iedere offerte van Comatters vrijblijvend.
 2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan hij geen rechten ontlenen.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Comatters, komt de overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. De afwijkende aanvaarding geldt als een aan Comatters gericht nieuw aanbod.

ARTIKEL 4. |  TOLLERANTIES EN TERMIJNEN

 1. In het aanbod vermelde eigenschappen van te leveren of voor de werkzaamheden te gebruiken producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd c.q. gebruikt. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder kleuren, maten, hoeveelheden en gewichten. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 2. Comatters spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Comatters vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Comatters schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Comatters een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 5. |  VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij staat in voor de juistheid en tijdige verstrekking aan Comatters van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst relevant is.
 2. De wederpartij staat ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid is in de directe nabijheid van de door Comatters, voor de uitvoering van de werkzaamheden, te gebruiken toegangsdeur. Indien de parkeergelegenheid niet kosteloos is, zullen deze kosten worden doorberekend aan de wederpartij.
 3. Indien dit gelet op de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs voor Comatters van belang is, staat de wederpartij ervoor in dat de aanwezige liften in het gebouw waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, ruimschoots voor Comatters beschikbaar zijn, zonder dat deze gelijktijdig door derden zullen worden gebruikt. De vorige zin geldt eveneens ten aanzien van (door)gangen voor gebruik van rolcontainers en pallets.
 4. De wederpartij staat ervoor in dat Comatters de overeengekomen werkzaamheden tijdig kan verrichten en dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 5. De wederpartij staat in voor de deugdelijkheid van de zaken van de wederpartij waarmee of waaraan in het kader van de overeenkomst dient te worden gewerkt. Elke aansprakelijkheid van Comatters voor schade als gevolg van gebreken aan de zaken van de wederpartij is uitgesloten.
 6. Indien de wederpartij voor uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor het aanleveren van materialen of andere zaken, dan dient de wederpartij alle benodigde zaken tijdig op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden, althans op dezelfde etage, ter beschikking van Comatters te stellen.
 7. Indien de werkzaamheden op verschillende dagen worden uitgevoerd, dient de wederpartij Comatters op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen voor de opslag van gereedschap en andere materialen. De projectleider van Comatters zal van de wederpartij een sleutel voor toegang tot deze ruimte ontvangen.
 8. Comatters dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen op locatie die voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijn.
 9. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is Comatters, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen volledig door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 6. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat voor een behoorlijke afronding daarvan aanvullende producten benodigd zijn welke producten door Comatters kunnen worden geleverd, is Comatters omwille van de voortgang van de werkzaamheden gerechtigd deze producten aan te wenden om bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken. De extra kosten komen volgens de op dat moment geldende prijzen van de betreffende producten voor rekening van de wederpartij.
 2. Indien een richtprijs is overeengekomen, is Comatters, zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien dat in verband met het gebruik van benodigde producten noodzakelijk is. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Comatters de afspraken hieromtrent afzonderlijk schriftelijk met de wederpartij overeenkomen.
 3. Het afvoeren van verpakkingsmateriaal afkomstig van derden kan, met instemming van Comatters en de wederpartij, worden afgevoerd door Comatters volgens de door Comatters gebruikelijk gehanteerde tarieven.
 4. Indien, onverminderd het bepaalde in het vorige leden, tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Comatters zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 5. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Comatters zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 6. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Comatters gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Comatters op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 7. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Comatters de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Comatters zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Comatters een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 9. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Indien in het kader de overeenkomst uitsluitend producten worden geleverd, vindt dit artikel toepassing.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering middels bezorging op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.
 3. Indien verzending van de producten is overeengekomen, bepaalt Comatters, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking.
 4. De verzendkosten zullen door Comatters aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat Comatters hem heeft verwittigd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten verschuldigd.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.
 7. Het is Comatters toegestaan de producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Comatters bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien Comatters in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van de wederpartij, vangt de leveringstermijn aan nadat de wederpartij deze gegevens aan Comatters ter beschikking heeft gesteld.

ARTIKEL 8. |  RECLAMES EN GARANTIE

 1. Na aflevering van de producten, dan wel oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of Comatters de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na (op)levering schriftelijk bij Comatters te worden gemeld. Reclames met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen nadat de wederpartij op de hoogte was van deze gebreken of redelijkerwijs van deze gebreken op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk bij Comatters te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen, alsook indien wordt gereclameerd na het verstrijken van een periode van een jaar na factuurdatum, vloeit er voor Comatters uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 2. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling en afname van bestelde producten bestaan.
 3. De garantie op geleverde producten is beperkt tot de door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke door Comatters aan de wederpartij wordt overgedragen.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 9. |  OVERMACHT

 1. Comatters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Indien Comatters bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is de prijsopgave van manuren exclusief reis- en verblijfskosten.
 2. De wederpartij is voorafgaand aan totstandkoming van de overeenkomst inventarisatiekosten verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien overeengekomen is dat manuren worden ingezet, bedraagt de minimale afname daarvan 4 manuren en berekent Comatters voorrijkosten. (€ 0,30 per kilometer met een van minimum
 4. € 50,00)
 5. Alle door Comatters vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
 6. Het aanbod geeft een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de prijzen van de te verrichten werkzaamheden en de te gebruiken of te leveren materialen.
 7. Indien een richtprijs is overeengekomen, is Comatters, zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 25% van de richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien dat in verband met het gebruik van benodigde producten noodzakelijk is. Indien de richtprijs met meer dan 25% zal worden overschreden, zal Comatters de afspraken hieromtrent afzonderlijk mondeling en/of schriftelijk met de wederpartij overeenkomen.
 8. Comatters is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin en onverminderd het bepaalde in lid 6, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Comatters uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te komen.
 9. Indien totaalprijs van de overeengekomen werkzaamheden
  € 5000,00 of meer bedraagt, dient de wederpartij 50% van die prijs bij opdracht, 40% van de totaalprijs uiterlijk één dag vóór de uitvoeringsdatum van de werkzaamheden en 10% van de totaalprijs binnen de factuur vermelde termijn te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Comatters gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en aanvullende kosten, alsmede eventueel geleden schade aan de wederpartij door te berekenen.
 10. Comatters is steeds gerechtigd af te wijken van het bepaalde in lid 9 door afwijkende percentages overeen te komen en/of gehele vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, ook in het geval de overeenkomst betrekking heeft op uitsluitend de levering van producten. In geval van een consumentenkoop kan de wederpartij uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.
 11. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Comatters voorgeschreven wijze.
 12. Indien naar het oordeel van Comatters gegronde vrees bestaat dat de wederpartij tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is Comatters gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.
 13. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 14. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige twee zinnen is de consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 15. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. De wederpartij draagt de schade die veroorzaakt is door:
 • een onjuistheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens;
 • een gebrek aan een zaak van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van wederpartij verplichtingen die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan Comatters kan worden toegerekend.
 1. Comatters is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Comatters aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Comatters toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval, op wettelijke gronden een verdergaande aansprakelijkheid van Comatters mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Comatters wordt uitgekeerd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Comatters één jaar.
 4. Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van Comatters zal de wederpartij Comatters vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Comatters c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Comatters geleverde producten.

ARTIKEL 12. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Comatters geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Comatters hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Comatters of door Comatters aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Comatters is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Comatters aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

 

2020